Khai mạc Cuộc thi Khoa học kỹ thuật học sinh trung học tỉnh Quảng Trị năm học 2017-2018